1

සහතිකය

3

උසස් සමාගම සඳහා වන සම්මානය 2013 දී අපට ලැබුණි

2

2015 දී අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ සමාගම සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

4

2016 දී හොඳ විශ්වාසයකින් යුත් ව්‍යාපාර සමාගමක් සඳහා වන සම්මානය අපට හිමි විය

1

අපට ෂෙන්ෂියන් ව්‍යවසායකයින්ගේ සංගමයේ සම්මානය හිමි විය.